SAFERA AIRIS KÄYTTÖOHJE www.safera.fi


1. JOHDANTO

Käyttöohje

Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja kiinnitä erityistä huomiota seuraavalla tavalla

1.2 Paristojen turvaohjeet

ѥ VAROITUS

Paristojen sopimaton käsittely voi aiheuttaa vuodon, tulipalo- tai palovammavaaran. Noudata näitä ohjeita.

 • Älä altista paristoja liialliselle kuumuudelle.
 • Älä asenna plus- ja miinusnapoja väärin päin, äläkä kytke niitä oikosulkuun.
 • Älä yritä ladata alkaliparistoja.
 • Vaihda kaikki paristot kerralla, käyttäen saman ikäisiä, merkkisiä ja mallisia uusia paristoja.
 • Vuotojen välttämiseksi, älä jätä tyhjentyneitä paristoja laitteen sisään.
 • Kierrätä paristot asianmukaisesti, älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
 • Mikäli vuotanutta nestettä joutuu silmiin, älä hiero niitä. Huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
 • Mikäli vuotanutta nestettä joutuu suuhun, huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
 • Mikäli vuotanutta nestettä joutuu vaatteille tai muille pinnoille, huuhtele runsaalla vedellä syöpymisen ehkäisemiseksi.

ѥ VAROITUS

Noudata varoituksella merkittyjä ohjeita erityisen huolellisesti välttääksesi henki-

lö- ja omaisuusvahinkoja.

HUOMAUTUS

Noudata huomiolla merkittyjä ohjeita huolellisesti välttääksesi omaisuusvahin-

koja.

ѧ VIHJE

Vihjeet opastavat laitteen käytössä.

ѥ VAROITUS

Liesivahtia saa käyttää vain sen käyttötarkoitukseen, ks. kohta 2.1. SAFERA Oy ei vastaa laitteen väärästä käytöstä tai

asennuksesta aiheutuvista vahingoista.

ѥ VAROITUS

Sähköasennukset saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja voimassa ole-

vien määräysten mukaisesti.

HUOMAUTUS

Huollon saa suorittaa vain valtuutettu SAFERA-huolto, ja laitteessa tulee käyt-

tää vain alkuperäisiä SAFERA-varaosia.

Onnittelut SAFERA Airis -liesivahdin han-Sisällysluettelo

kinnasta. Tässä ohjeessa kuvataan tuotteen merkittyihin ohjeisiin: käyttö ja kunnossapito. Lue ohje huolelli-1. Johdanto sesti ennen asennusta ja käyttöönottoa ja 2. Liesivahdin kuvaus

säilytä se tuotteen käyttöiän ajan.3. Liesivahdin toiminta ja käyttö

4. Kunnossapito

Herkullisia ja turvallisia hetkiä ruoanlaiton 5. Värikuoren vaihtaminen

parissa!6. Ongelmatilanteet

 • Tekniset tiedot
 • Vaatimustenmukaisuus

1.1 Valmistaja9. Varoitukset ja vastuunrajoitukset

Tuotteen on suunnitellut ja valmistanut 10. SAFERA Oy:n tuotetakuu- ja lisenssuomalainen kodin paloturvatekniikan siehdot asiantuntija SAFERA Oy.

1.1 Huomioitavaa laitteen

SAFERA Oykäytössä ja huollossa

Muuntotie 1

01510 Vantaa

Tuotetuki support@safera.fi

2 3

LIESIVAHDIN KUVAUS

ѥ VAROITUS

Liekitys ei ole sallittua liesituulettimen alla.

SAFERA-liesivahti on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitetta ei saa käyttää ammattikeittiöissä tai ammattikeittiöihin tarkoitettujen keittimien ja keittotasojen

kanssa.

LED-väri

Ääni

Toiminto

Vihreä

-

Kaikki ok.

Punainen vilkkuu

Kyllä

Lieden vaaratilanne

Punainen villkuu hitaasti

Kyllä

Lieden virta on katkaistu

Sininen vilkkuu hitaasti

Kyllä

Vesivuotohälytys (lisävaruste)

2.1 Tuotteen käyttötarkoitus

SAFERA-liesivahti on suunniteltu parantamaan kotitalouksissa käytettävien liesien ja uunien käyttöturvallisuutta, ja se ehkäisee tehokkaasti liesipaloja. Katso liesivahdin yhteensopivuus asennusohjeesta.

Noudata aina huolellisuutta lieden käytössä. Huolehdi myös, etteivät lapset leiki lieden lähettyvillä.

Huomioi, että laite on suunniteltu liesipalojen ennaltaehkäisyyn, ja vaaratilanteen sattuessa on huolehdittava tarvittavista jatkotoimenpiteistä lisävahinkojen välttämiseksi. Soita tarvittaessa yleiseen hätänumeroon liesipalon sattuessa, selosta tilanne rauhallisesti ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan.

2.2 Vaatimustenmukaisuus

SAFERA Oy vakuuttaa CE-merkinnällä,

että SAFERA Airis täyttää sille asetetut 2.4 Merkkivalo

EU-direktiivien mukaiset vaatimukset. Katso vaatimustenmukaisuusvakuutus kappaleesta 8.

4 5

LIESIVAHDIN KÄYTTÖ


ѥ VAROITUS

Liesivahdin toiminnot koskevat uunia vain, jos uuni on kytketty virranhallintayksikköön .

Kun liesivahti on katkaissut liedestä sähkön, lieden kuumista levyistä varoittavat merkkivalot eivät toimi. Levyt saattavat

olla kuumia.

HUOMAUTUS

Liesivahti pyrkii välttämään aiheettomia hälytyksiä, joten lämpötila voi nousta tietyissä ruoanlaittotilanteissa korkeaksi ilman hälytystä. Liesivahti hälyttää vasta, kun tilanne alkaa kehittyä ympäristölle

vaaralliseksi.

Liesivahti tarkkailee muutoksia liesiympäristön lämpötilassa ja lieden käytössä. Vaaratilanteessa liesivahti hälyttää ja katkaisee liedestä ja uunista sähköt automaattisesti. Lisäksi liesivahti hälyttää ja katkaisee liedestä ja uunista sähköt, jos

 • liesi unohtuu päälle yli 3 tunniksi ilman käyttäjän toimintaa,
 • liesi on ollut päällä yhtäjaksoisesti 5 tuntia tai
 • uuni unohtuu päälle yli 12 tunniksi ilman käyttäjän toimintaa.

3.1 Hälytysrajan säätäminen

Luotettavan toiminnan varmistamiseksi hälytysraja tulee säätää keittiöympäristön mukaiseksi. Hälytysrajaa voi säätää myös jos liesivahti antaa toistuvasti aiheettomia hälytyksiä. Katso lisätietoa asennusohjeesta.

6

3.2 Automaattinen lapsilukko

Automaattinen lapsilukko ei ole oletuksena päällä. Voit kytkeä sen päälle painamalla säätöpainiketta 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet kaksi korkeaa äänimerkkiä (••) ja merkkivalo välähtää kahdesti vihreänä. Voit poistaa automaattisen lapsilukon pois käytöstä vastaavasti (yksi matala äänimerkki, merkkivalo välähtää punaisena).

Automaattinen lapsilukko estää lieden ja uunin käytön, kun niiden käytöstä on kulunut noin 10 - 60 minuuttia.

Kun automaattinen lapsilukko on käytössä, ota lapsilukko ensin pois päältä painamalla OK-painiketta , ja käännä vasta sen jälkeen liesi päälle. Jos et paina OK-painiketta ensin, automaattinen lapsilukko katkaisee lieden sähköt viidessä sekunnissa.

3.3 Muut turvaominaisuudet

Turvallisuussyistä, liesivahti estää lieden käytön, jos

 • anturiyksikkö poistetaan sen alkuperäisestä asennuspaikasta: Aseta anturiyksikkö takaisin kiinnitysalustaan .
 • paristot ovat tyhjät: vaihda paristot kohdan 4.3 ohjeen mukaisesti
 • jos anturiyksikkö viallinen: katso kappale 6. Ongelmatilanteet. Kunnes ongelma on ratkaistu, voit käyttää liettä tilapäisesti 3 tunnin ajan irrottamalla anturiyksikön paristot ja lieden sulakkeet 10 sekunniksi.

ѧ VIHJE

Jos aiheettomat hälytykset toistuvat, voit

nostaa hälytysrajaa, ks. kohta 3.1.

3.4 Vaara

Varoitus vaarallisen kuumasta liesiympäristöstä, tai lieden tai uunin unohtamisesta päälle liian pitkäksi aikaa. Liesivahti hälyttää äänimerkillä ja merkkivalo vilkkuu punaisena. Liesivahti katkaisee liedestä ja uunista sähköt 15 sekunnissa. Hälytyksen kuullessasi:

 • Arvioi tilanne rauhallisesti. Jos vaaraa ei ole, voit estää virrankatkaisun painamalla OK-painiketta hälytyksen aikana ja jatkaa ruoanlaittoa.
 • Jos et paina OK-painiketta hälytyksen aikana, liesivahti katkaisee liedestä ja uunista sähköt ja ilmoittaa virrankatkaisun tapahtuneen lyhyellä toistuvalla äänimerkillä ja merkkivalolla 15 minuutin ajan.
 • Vaaratilanteen jälkeen voit palauttaa sähköt lieteen ja uuniin painamalla OK-painiketta . Käännä ensin lieden käyttökytkimet nolla-asentoihin.
 • Varmista, ettei vaaratilanne pääse toistumaan.

3.5 Vesivuotovahti (lisävaruste)

SAFERA-liesivahti voidaan varustaa enintään neljällä vesivuotoanturilla. Vesivuotovahti antaa hälytyksen harvalla äänimerkillä ja merkkivalo vilkkuu sinisenä, kun anturit kastuvat esimerkiksi niiden päälle tippuvasta vedestä.

Toimi vesivuotohälytyksen jälkeen näin:

 • Kuittaa hälytys OK-painikkeella .
 • Ennen jatkotoimia, katkaise lieden virransyöttö ryhmäkeskuksesta tai sulaketaulusta varmistaaksesi, ettei sähköiskun vaaraa ole.
 • Selvitä hälytyksen syy, ja tee tarvittavat jatkotoimenpiteet vesivuodon pysäyttämiseksi.
 • Puhdista ja kuivaa kastunut anturi .

ѧ VIHJE

Jos anturia ei kuivata, laite antaa uuden hälytyksen 8 tunnin kuluttua hälytyksen

kuittaamisesta.

7


KUNNOSSAPITO

HUOMAUTUS

Jos OK-painiketta painaessa merkkivalo ei vilkahda vihreänä, laitteessa on toimintahäiriö. Katso kohta Ongelmati-

lanteet.

HUOMAUTUS

Älä hankaa anturiyksikköä naarmutta-

villa tai karkeilla materiaaleilla.

Noudata alla olevia kunnossapidon ohjeita, niin varmistat laitteen luotettavan toiminnan pitkäksi aikaa.

4.1 Säännöllinen kunnossapito

Noudata alla olevia ohjeita tarvittaessa tai vähintään kolmen kuukauden välein.

4.1.1 Toimintakunnon tarkastus

Pidä OK-painiketta painettuna 5 sekuntia katkaistaaksesi liedestä manuaalisesti sähköt. Testaa, ettei yksikään lieden levy mene päälle. Jos ok, paina OK-painiketta palauttaaksesi lieteen sähköt.

Paina OK-painiketta , jolloin liesivahti aloittaa itsediagnostiikan: merkkivalo vilkahtaa vihreänä, jos liesivahti on toimintakunnossa.

4.1.2 Puhdistus

Puhdista anturiyksikkö kostealla liinalla tai miedolla pesuaineella (kuten astianpesuaine) kerran kuukaudessa tai tarvittaessa. Vältä hankaamista ja anturien ja painikkeiden painamista.

8

4.2 Paristojen käyttöikä ja paristojen alhainen varaustila

Paristojen käyttöikä on 3-5 vuotta normaalissa käytössä.

Kaksi viikkoa ennen paristojen loppumista, pariston merkkivalo alkaa vilkkua ja liesivahti antaa äänimerkin. Vaihda tällöin paristot kohdan 4.3 ohjeen mukaisesti.

Voit kuitata paristojen alhaisen varaustilan varoituksen 12 tunniksi painamalla OK-painiketta .

Jos paristoja ei vaihdeta noin kahdessa viikossa, liesivahti estää lieden käytön katkaisemalla lieden sähköt. Pariston merkkivalo jää tällöin vilkkumaan, kunnes paristot ovat kokonaan tyhjentyneet.

4.3 Paristojen vaihtaminen

HUOMAUTUS

Tarkista paristojen oikea asennussuunta paristokotelon pohjasta.

Käytä vain laadukkaita alkaline-paristo-

ja.

 • Irrota anturiyksikkö kiinnitysalustasta vetämällä varovasti.
 • Poista vanhat paristot.
 • Aseta uudet AA/LR6 Alkaline -paristot anturiyksikköön . Huomaa paristojen oikea asennussuunta paristokotelon pohjasta.
 • Aseta anturiyksikkö takaisin kiinnitysalustaan .

9


Merkkivalo ❹ vilkahtaa sinisenä:

Merkkivalo ❹ vilkahtaa oranssina:

 • Vilkahtaa kerran: Vika radioyhteydessä.
 • Vilkahtaa kahdesti: Virranhallintayksikön vika.
 • Vilkahtaa kolme kertaa: Virranhallintayksikkö on ylikuumentunut.
 • Vilkahtaa kerran: Anturivika . • Vilkahtaa kahdesti: Häiriö anturiyksikössä
 • Vilkahtaa kolme kertaa: Anturiyksikön asennusvirhe. Ks. ohjeet alla.

Häiriö

Toimenpiteet

Liesi ei mene päälle.

Tarkista, onko lapsilukko päällä, jolloin lieden käyttö on estetty. Katso toimenpiteet kohdasta 3.2. Jos automaattinen lapsilukko ei ole päällä, liesivahdissa voi olla toimintahäiriö: Paina OK-painiketta jolloin laite ilmoittaa vian tyypin yllä olevan taulukon mukaisesti.

Anturiyksikön asennusvirhe.

Anturiyksikkö tunnistaa asennuksen jälkeisen asentonsa automaattisesti ensimmäisen liedellä tapahtuvan ruoanlaiton yhteydessä. Kun automaattinen asennontunnistus on suoritettu, liesivahti estää lieden käytön, jos anturiyksikkö poistetaan alkuperäisestä asennuspaikastaan. Käyttääksesi liettä, aseta anturiyksikkö takaisin kiinnitysalustaan ja paina ok-painiketta .

Jos ongelma ei katoa, automaattinen asennontunnistus ei ole välttämättä onnistunut. Varmista anturiyksikön oikea asennustapa asennusohjeen vaiheesta 2/2 ja aseta langaton yhteys uudestaan manuaalisesti asennusohjeen kappaleen 4. mukaisesti. Ongelman tulisi kadota automaattisesti kahdessa minuutissa.

Laite antaa toistuvasti turhia hälytyksiä (merkkivalo vilkkuu punaisena eikä liesi mene päälle).

Tee käyttöönottotarkastus kappaleen 4. mukaisesti. Jos laite on toimintakunnossa ja turhat hälytykset toistuvat, voit säätää laitteen hälytysrajaa: katso asennusohje kappale 5.1.

Laite antaa toistuvasti turhia hälytyksiä erityisesti, jos uuni on päällä.

Liesityypin automaattinen kalibrointi ei ole välttämättä onnistunut. Katso asennusohjeen kappale 5.3.

Laite antaa toistuvia vesivuotohälytyksiä.

Toimi kohdan 3.5 mukaisesti. Jos hälytykset jatkuvat, irrota lieden ja uunin sulakkeet. Tarkista, että vuotoanturien liitokset on kunnolla kytketty. Kytke lopuksi sulakkeet päälle.

VÄRIKUOREN VAIHTAMINEN6. ONGELMATILANTEET

Paina OK-painiketta , jolloin laite ilmoittaa vian tyypin seuraavasti merkkivalolla :

dosta. tysalustaan .

Kansi

Väritarra

Jos ongelma ei poistu oheisilla ohjeilla, ota yhteys jälleenmyyjään.

10 11


ѥ VAROITUS

SAFERA-TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ HUOLIMATTA LOPPUKÄYTTÄJÄN TULEE KÄYTTÄÄ LIETTÄ, UUNIA JA MUITA SAFERA-TUOTTEEN AVULLA

MAHDOLLISESTI VALVOTTAVIA KOHTEITA AINA VASTUULLISESTI JA HUOLELLISESTI JA VALVOA JATKUVASTI NIIDEN KÄYTTÖÄ. SAFERA-TUOTE EI KORVAA LAKISÄÄTEISIÄ PALOVAROITTIMIA EIKÄ VÄLTTÄMÄTTÄ ESTÄ TULIPALOA TAI ESTÄ TAI VÄHENNÄ

MUUTA VAHINKOA EIKÄ VÄLTTÄMÄTTÄ HÄLYTÄ VAHINGOSTA TAI SEN VAARASTA. LOPPUKÄYTTÄJÄN

TULEE PITÄÄ HUOLTA PALOTURVAL-

LISUUDESTA LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI. SAFERA-TUOTETTA TULEE

KÄYTTÄÄ KÄYTTÖOHJEIDEN MU-

KAAN.

Sikäli kuin pakottava laki sallii:

 • SAFERA Oy:n takuu- ja muut ehdot säätelevät kattavasti loppukäyttäjän oikeuden vedota SAFERA-tuotteen virheisiin ja kyseiset vetoamiset tulee tehdä Jälleenmyyjälle;
 • SAFERA ei ole vastuussa tulojen menetyksestä tai muusta välillisestä tai vaikeasti ennakoitavasta vahingosta;
 • SAFERA:n vastuu, mukaan lukien hinnan alennukset ja -palautukset, rajoittuu hintaan joka on maksettu SAFERA:lle kyseessä olevasta SAFERA-tuotteesta.

Paristoikä

- 5 vuotta

Langaton yhteys

SAFERA RobustLink 2,4 GHz. Kantama talon rakenteista riippuen 10 - 100 m

Likaantumisaste

2

Virranhallintayksikkö

Yhteensopivuus

Yleisimmät kotitalouksiin sopivat sähköliedet ja - liesitasot. Katso tarkempi yhteensopivuus virranhallintayksikön kannesta.

Virransyöttö

Katso virranhallintayksikkö Ⓒ.

Tehonkulutus

W

(PCU6.3 = 4 W)

Ohjauslaitteen tyyppi

Standardin IEC/EN 60730-1 : Type 1.B mukainen

Likaantumisaste

2

Syöksyjännite

kV

Käyttölämpötila

Katso virranhallintayksikkö Ⓒ.

Painokuulakoe

°C

Pintavirtakestävyys (PTI)

175...400

Suunniteltu automaattisten kytkentöjen lkm

6000

IP-luokka

Katso virranhallintayksikkö Ⓒ.

ѥ VAROITUS

SAFERA-TUOTTEET EIVÄT VÄHENNÄ

TAI POISTA LOPPUKÄYTTÄJÄN VASTUUTA NOUDATTAA VOIMASSAOLEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TAI VIRANOMAISMÄÄRÄYKSIÄ EIKÄ VASTUUTA

TOIMIA HUOLELLISESTI OMAISUUS-

JA HENKILÖVAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI. LOPPUKÄYTTÄJÄ ON

VASTUUSSA HENKILÖ- JA OMAISUUSVAKUUTUSTENSA VOIMASSA

PITÄMISESTÄ. SAFERA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SAFERA-TUOTTEEN VIRHEELLISESTÄ TOIMINNASTA TAI TOIMIMATTOMUUDESTA AIHEUTUNEISTA HENKILÖ- TAI ESINE- TAI TALOUDELLISISTA VAHINGOISTA, SIKÄLI KUIN PAKOTTAVA LAKI SALLII TÄLLAISEN RAJOITUKSEN.

7. TEKNISET TIEDOT9. VAROITUKSET JA VASTUUNRAJOITUKSET

Anturiyksikkö

Paristotyyppi AA/LR6 Alkaline

12 13


10. SAFERA OY:N TUOTETAKUU- JA LISENSSIEHDOT

10.1 Takuun kattavuus

SAFERA Oy ("SAFERA") antaa uusille tuotteilleen ("Tuote") näiden tuotetakuu- ja lisenssiehtojen mukaisen rajoitetun valmistajan takuun Tuotteen loppukäyttäjälle. Takuu koskee takuun kattamia Virheitä (kuten määritelty kohdassa 6), jotka ilmoitetaan SAFERA:lle takuuaikana. Tämä rajoitettu takuu ei rajoita kuluttajan oikeutta vedota kansallisen kuluttajasuojalain mukaisiin pakottaviin oikeuksiin.

10.2 Takuun alkaminen

Takuuaika alkaa Tuotteen ensimmäisestä ostopäivästä. Mikäli Tuote on valmiiksi asennettu uuteen asuntoon, ostopäiväksi katsotaan asunnon ensimmäinen ostopäivä. Jos Tuote tulee loppukäyttäjän asennettavaksi, loppukäyttäjän tulee tarkastaa Tuote ennen asennusta ja viivytyksettä ilmoittaa Tuotteen myyjäliikkeelle Tuotteessa tai sen toimituksessa havaitsemistaan virheistä tai puutteista.

10.3 Takuuajan kesto

Takuuaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta.

10.3.1 Korjatun Tuotteen takuu

Takuun perusteella korjatun tai vaihdetun Tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun.

14

Lisäksi SAFERA antaa takuun nojalla Tuotteeseen käytetyille varaosille kolmen (3) kuukauden takuun alkaen työn luovutuksesta. Muutoin takuutyö ei pidennä alkuperäistä Tuotteen takuuaikaa.

10.4 Takuuseen sisältyvä työ

Takuun perusteella suoritetaan veloituksetta takuuaikana SAFERA:lle ilmoitetun ja sen piiriin kuuluvan Virheen korjaus tai Tuotteen vaihto uuteen (SAFERA:n valinnan mukaan) kohtuullisen ajan kuluessa normaalina työaikana SAFERA:n huoltokorjaamossa, SAFERA:n valtuuttamassa huolto-liikkeessä tai muussa SAFERA:n osoittamassa paikassa, kuten kohteessa, mihin Tuote on asennettuna.

10.5 Kuinka toimia takuupalvelun saamiseksi

Takuupalvelun saamiseksi loppukäyttäjän tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti Tuotteen myyjäliikkeeseen. Loppukäyttäjä voi olla yhteydessä myös SAFERA:an tai SAFERA:n valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tietoa takuupalvelusta saa Tuotteen käyttöohjeesta tai SAFERA:n www-sivuilta.

SAFERA, myyjäliike tai SAFERA:n valtuutettu huoltoliike (sen mukaan kenen kanssa loppukäyttäjä asioi) ilmoittaa loppukäyttäjälle miten ja milloin takuukorjaus suoritetaan. Mikäli tästä ei ole ilmoitettu loppukäyttäjälle kohtuullisessa ajassa, Tuote on toimitettava lähimpään SAFERA:n huoltokorjaamoon tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Takuun perusteella vaihdetut alkuperäiset osat jäävät SAFERA:n omaisuudeksi ja tulee toimittaa SAFERA:lle.

10.6 Takuukorjauksen edellytykset

Takuukorjauksen edellytyksenä on, että Tuotteessa on materiaali- tai valmistusvirhe tai se ei muutoin vastaa olennaisesti sen kirjallista tuotekuvausta ("Virhe") ja että:

 • Virhe on todettu normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa ja se voidaan toisintaa sellaisissa olosuhteissa,
 • asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita on noudatettu,
 • Tuotetta huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita,
 • takuukorjausvaatimuksen esittää Tuotteen omistaja tai tämän edustaja,
 • Tuotteen omistaja tai tämän edustaja ilmoittaa Virheestä takuuaikana ja kohtuullisessa ajassa sen tultua todetuksi ja vastaa Tuotteen kunnosta siihen saakka, kun se on luovutettu korjattavaksi. Luovutettaessa tulee antaa selvitys, josta ilmenee Tuotteen ostopäivä, tilausviitteet, Virheen yksilöinti sekä kuvaus Tuotteen käyttöolosuhteista.

Mikäli todetaan, ettei Virhe kuuluu takuun piiriin, SAFERA:lla on oikeus veloittaa vian tai Virheen etsimisestä ja paikallistamisesta aiheutuneet kulut ja työt voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. SAFERA:lla on lisäksi oikeus veloittaa loppukäyttäjää sellaisesta takuuseen kuulumattoman vian tai Virheen korjaamisesta, jonka tekemisestä on sovittu.

Tarkennuksena todetaan, että markkinointimateriaalit eivät ole tuotekuvauksia.

10.7 Takuun rajoitukset

Takuu ei kata:

 • sellaisten Virheiden korjausta, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttö-, asennus- tai huoltovirheistä, muiden kuin SAFERA:n tai tämän valtuuttaman huoltoliikkeen suorittamasta puutteellisesta tai virheellisestä huollosta, käyttöohjeista poikkeavista käyttöolosuhteista tai siitä, että loppukäyttäjä on valinnut käyttöön tai käyttökohteeseen sopimattoman tai väärin mitoitetun Tuotteen;
 • Virheen korjaamista, jos joku muu kuin SAFERA:n huoltokorjaamo tai SAFERA:n valtuuttama huoltoliike on tehnyt Tuotteeseen muutoksia tai korjauksia;
 • sellaisten Virheiden korjausta, jotka aiheutuvat ulkoisesta syystä, kuten onnettomuudesta, sähkö- tai ilmastointihäiriöstä, ukkosvauriosta, tulipalosta tai vesivahingosta;
 • Tuotteen käytöstä muun kuin SAFERA:n Tuotteen käyttöohjeessa tai muuten kirjallisesti kulloinkin Tuotteen kanssa käytettäväksi hyväksymän tuotteen kanssa tai muussa kuin SAFERA:n Tuotteen käyttöohjeessa tai muuten kirjallisesti Tuotteelle vahvistamassa asennusympäristössä.

10.8 Ohjelmistojen lisenssi- ja käyttöehdot

Tuotteissa olevia ohjelmistoja saa käyttää vain Tuotteeseen integroituna osana, kun Tuotetta käytetään sen suunnitellussa käytössä. Ohjelmistoja ei saa erottaa Tuotteesta tai käyttää niitä Tuotteesta erillään taikka muun tuotteen käytön yhteydessä tai osana. Ohjelmistoja ei saa

15


 • kopioida tai muutoin valmistaa niistä kappaleita (mahdollinen uudelleen asennus tulee se tehdä SAFERA:n tai SAFERA:n valtuutetun huoltoliikkeen toimesta),
 • muunnella, käänteisanalysoida, dekompiloida tai muutoin yrittää johtaa lähdekoodia konekielisestä ohjelmistosta taikka
 • asettaa kolmannen saataville muuten kuin Tuotteen osana, kun Tuotteen omistusoikeus siirretään.

Loppukäyttäjä saa ohjelmistoihin vain tämän lisenssi- ja käyttöehdon mukaisen käyttöoikeuden. Tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet ohjelmistoihin kuuluvat SAFERA:lle.

10.9 Sovellettava laki

Näihin ehtoihin soveltuu Suomen laki lukuun ottamatta kansainvälisiä lainvalintasääntöjä ja YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.

Mikäli pakottava soveltuva laki ei muuta määrää, näistä ehdoista johtuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingissä välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Helsingin Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä.

SAFERA:lla on kuitenkin aina oikeus vaatia turvaamistoimenpidettä SAFERA:n tai loppukäyttäjän kotipaikan alioikeudessa.

16